VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

Phòng Công tác sinh viên là đơn vị chức năng thuộc trường Đại học Mở Tp. HCM  có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong công tác quản lý sinh viên hệ chính quy ; thực hiện các dịch vụ phục vụ và hỗ trợ sinh viên; tham mưu về công tác chính trị tư tưởng đối với sinh viên; quản lý và thực hiện công tác tuyên truyền vận động, tổ chức các hoạt động phong trào văn thể mỹ, ngoại khóa cho sinh viên.

MỤC TIÊU

Hỗ trợ sinh viên phát triển các tiềm năng cá nhân, truyền cảm hứng để người học trở thành người năng động trong học tập, rèn luyện và trở thành những người tốt cho xã hội và cộng đồng.

HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC DOANH NGHIỆP:

Trong chiến lược phát triển của Nhà trường, sự gắn kết giữa Cơ quan, Doanh nghiệp và Nhà trường là yếu tố quan trọng nhằm hỗ trợ nhau cùng phát triển, thông qua các chương trình hợp tác giữa Quý Cơ quan, Doanh nghiệp và Nhà trường.