QUY TRÌNH TỔ CHỨC KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC (MOU)

(Trích Quyết định 754/QĐ-ĐHM, ngày 12/4/2020 về việc ban hành Quy định ký kết thỏa thuận hợp tác

giữa Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh với các cơ quan, doanh nghiệp)

Quy trình tổ chức ký MOU do các khoa/đơn vị đề xuất

Quy trình thực hiện gồm 08 bước cơ bản như sau:

- Bước 1. Khoa/đơn vị đề xuất làm việc với doanh nghiệp hoặc tổ chức, thảo luận các nội dung hợp tác, dự thảo MOU theo mẫu phù hợp.

- Bước 2. Khoa/đơn vị đề xuất gửi công văn đề xuất ký kết hợp tác cho Phòng Hợp tác & Quản lý khoa học và/ hoặc Phòng Công tác sinh viên, kèm dự thảo MOU.

- Bước 3. Phòng Hợp tác & Quản lý khoa học và/ hoặc Phòng Công tác sinh viên gửi dự thảo MOU về Phòng Thanh tra – Pháp chế để rà soát về pháp lý, nếu MOU có các điều khoản liên quan đến tính pháp lý.

- Bước 4. Phòng Hợp tác & Quản lý khoa học và/ hoặc Phòng Công tác sinh viên làm tờ trình, xin ý kiến BGH về việc ký kết hợp tác

- Bước 5. Tổ chức Lễ ký kết (hoặc ký chuyển giữa hai đơn vị) sau khi có quyết định của BGH đồng ý hợp tác.

- Bước 6. Hoàn tất các thủ tục ký kết và triển khai các hoạt động theo thỏa thuận. MOU được lưu trữ tại Phòng Hợp tác & Quản lý khoa học và/ hoặc Phòng Công tác sinh viên, Phòng Hành chính – Quản trị và khoa/đơn vị đề xuất chịu trách nhiệm triển khai;

- Bước 7. Thực hiện truyền thông và triển khai thực hiện

- Bước 8: Báo cáo định kỳ hoặc khi BGH yêu cầu, và đề xuất cải tiến, nếu có.

Quy trình tổ chức ký MOU do BGH chỉ đạo

Quy trình thực hiện gồm 09 bước cơ bản như sau:

- Bước 1. BGH yêu cầu Phòng Hợp tác & Quản lý khoa học và/ hoặc Phòng Công tác sinh viên thảo luận hợp tác với các doanh nghiệp, tổ chức.

- Bước 2. Phòng Hợp tác & Quản lý khoa học và/ hoặc Phòng Công tác sinh viên trao đổi các nội dung hợp tác cụ thể với các khoa/đơn vị trong trường có liên quan, trên cơ sở mục tiêu hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp, tổ chức.

- Bước 3. Phòng Hợp tác & Quản lý khoa học và/ hoặc Phòng Công tác sinh viên hoàn chỉnh dự thảo MOU và gửi Phòng Thanh tra – Pháp chế để rà soát về pháp lý, nếu MOU có các điều khoản liên quan đến tính pháp lý.

- Bước 4. Phòng Hợp tác & Quản lý khoa học và/ hoặc Phòng Công tác sinh viên thống nhất nội dung dự thảo MOU với doanh nghiệp, tổ chức.

- Bước 5. Phòng Hợp tác & Quản lý khoa học và/ hoặc Phòng Công tác sinh viên làm tờ trình, xin ý kiến BGH về việc ký kết hợp tác

- Bước 6. Tổ chức Lễ ký kết (hoặc ký chuyển giữa hai đơn vị) sau khi có quyết định của BGH đồng ý hợp tác.

- Bước 7. Hoàn tất các thủ tục ký kết và triển khai các hoạt động theo thỏa thuận. MOU được lưu trữ tại Phòng Hợp tác & Quản lý khoa học và/ hoặc Phòng Công tác sinh viên, Phòng Hành chính – Quản trị và khoa/đơn vị chịu trách nhiệm triển khai;

- Bước 8. Thực hiện truyền thông và triển khai thực hiện

- Bước 9. Báo cáo định kỳ hoặc khi BGH yêu cầu, và đề xuất cải tiến, nếu có.

Phân công phụ trách tham mưu

  1. Công tác tham mưu ký kết hợp tác của Trường được giao cho 02 phòng chức năng quản lý: Phòng Hợp tác và Quản lý Khoa học và Phòng Công tác sinh viên.
  2. Phòng Hợp tác và Quản lý Khoa học phụ trách các hợp tác mang tính quốc tế; các hợp tác tổ chức (như Ủy ban nhân dân tỉnh/thành, tổ chức chính phủ, tổ chức phi chính phủ, trường Đại Học, hội, hiệp hội...) mang tính dài hạn, chiến lược sâu rộng và tổng quát; các hợp tác với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài (doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp có người đại diện pháp luật là người nước ngoài, …).
  3. Phòng Công tác sinh viên phụ trách các hợp tác với doanh nghiệp, đơn vị trong nước, phục vụ công tác hỗ trợ sinh viên.